×
Ärileht

Estonian Airi esindaja: me ei tegele survestamise, vaid töötajate igakülgse informeerimisega

18. detsember 2015, Asko Pohla, vandeadvokaat, Estonian Airi lepinguline esindaja
AS Estonian Air pankrotiavalduse läbivaatamine Foto: Madis Veltman

Estonian Airi esindaja, vandeadvokaat Asko Pohla ütleb vastuseks töötajate survestamise süüdistustele, et töötajatele tõepoolest pakuti välja osta tööandja vara ja kõik sellised tehingud dokumenteeritakse korrektselt.Samuti on töölepingute lõpetamine toimunud täielikult seadusepäraselt ja arvestades, et koondamishüvitised saadaks kätte võimalikult kiiresti.

Vastuseks vandeadvokaatide Epp Lumiste ja Häli Jürimäe 17.12.2015 artiklile „Riigi eeskujul ja Estonian Airi näitel töösuhte lõpetamine: töötajate survestamine ja arveldused sularahas" peab Estonian Air vajalikuks esitada alljärgnevad selgitused ja vastuväited.

Tänaseks on kõigi Estonian Airi 169 töötajaga, kelle suhtes viidi läbi kollektiivne töölepingute lõpetamine, töösuhe lõpetanud 4 päeva jooksul koondamisega. AS Estonian Air esitab käesoleval ajal töötukassale avaldusi, et töötajatele makstakse välja koondamishüvitised, loodetavasti enne jõule. Seega on töölepingute lõpetamine Estonian Airi näitel toimunud igati korrektselt ja kooskõlas hea usu põhimõttega, arvestades maksimaalselt töötajate huvi saada võimalikult kiiresti Eesti Töötukassast kätte koondamishüvitised.

Tööandja vara väljaostmine on võimalus, mitte kohustus

Estonian Air kutsus tööandjana töötajad seoses eelseisva koondamisega tööandja kontorisse, see on igati korrektne ja kooskõlas kehtivate seadustega.

Kutses palus tööandja töötajatel tagastada tööülesannete täitmiseks antud tööandja vara. Sh lennunduse omapärast tingitult on tööandja varaks mitte pelgalt nt sülearvuti või mobiiltelefon, vaid ka kohver, vorm, võtmed, sertifikaadid jm. esemed. Samuti on igati põhjendatud kutses esitatud nõue tagastada tööandjalt saadud rahalised ettemaksud.

Kutses märgiti töötajatele, et huvi korral on võimalik töötaja kasutuses olnud kohver 30 euro eest tööandjalt välja osta. Sellekohane ettemakse on võimalik tagastada sularahas või ülekandega tööandja pangaarvele. Seetõttu on väga kummaline lugeda vandeadvokaatide Lumiste ja Jürimäe õhku visatud halvustavat sõnaühendit "arveldamine sularahas" - tegemist oli töötajale pakutud võimalusega omandada tööandja vara. Kõigile töötajatele, kes seda võimalust kasutati, väljastati kassa sissetuleku order ja kõik saadud sularaha on otse loomulikult nõuetekohaselt dokumenteeritud AS-i Estonian Air raamatupidamises. Juhime tähelepanu, et Estonian Air oma lennutegevuse ajal samuti arveldas igapäevaselt sularahas, kui lennujaama kassas nt inimesed vahetasid ümber oma pileteid.

Töötajate igakülgne informeerimine

Estonian Airile heidetakse ette töötajaid kontorisse kutsumisel "survestamisega". Tegemist on täiesti absurdse süüdistusega. Kutses on igakülgse informeerimise eesmärgil toodud viide töölepingu seaduse § 74 lõige 1 ja § 78 sätetele. Seaduse § 74 lg 1 sätestab, et kui töötaja on töölepingut tahtlikult rikkunud, vastutab ta rikkumise tagajärjel kogu tööandjale tekitatud kahju eest. töölepingu seaduse § 78 sätestab tööandja ja töötaja vastastikuste nõuete tasaarvestamise alused ja korra. Estonian Air AS on veendunud, et ülalmärgitud sõnastusega teatise esitamine töötajatele on töösuhte lõpetamisel igati tavapärane ja mõistlik, sealhulgas tööandja poolsel töölepingute erakorralisel ülesütlemisel koondamise tõttu. Töötajate informeerimine sellest, et kuni koondamise lõpuleviimiseni tuleb neil korrektselt täita töölepingut, oli ajendatud sellest, et Estonian Airil on juba kahjuks kogemusi peale tegevuse lõppemist, kus töötaja poolt on rikutud töölepingut ning leping on tulnud lõpetada usalduse kaotamise tõttu.

Estonian Air tööandjana täidab igati oma kohustusi töötajate ees seoses lõpparve ja koondamishüvitiste maksmisega. AS Estonian Air on korduvalt selgitanud töötajatele väljamaksete tegemise võimatust käesoleval ajal seoses maksejõuetusega. Rõhutame, et töötajate kohustus tagastada tööandjale viimaselt saadud vara tuleneb ka töötajatega sõlmitud töölepingutest ning ka töötajate enda huvides on, et Estonian Airil oleks pankrotimenetluses võimalikult palju vara, mille alusel rahuldada kõigi võlausaldajate (sealhulgas töötajate) nõuded.

Vaidluste lahendamine

Üks etteheide advokaatidest autoritelt on, justkui oleks midagi kummalist töötajatele saadetud kutses toodud viide võimalike vaidluste lahendamisele. Tegemist on igati asjakohase ja mõistliku selgitusega -juhul, kui tööandjal ja töötajal tekib töölepingu lõpetamisel vaidlus, mida kohapeal ei ole võimalik kokkuleppel lahendada, siis antakse vaidlus hinnangu andmiseks advokaatidele või ajutistele pankrotihalduritele. See on vajalik selleks, et tagada kõigi töötajatega töölepingute õiguspärane lõpetamine. Lisame siinkohal, et ilma kohtu poolt määratud ajutiste haldurite nõusolekuta ei ole tööandjal lubatud teha ühtegi väljamakset ega muud tehingut. On ilmselge, et töötaja ei pea ilmtingimata nõustuma näiteks advokaadi või ajutise halduri poolt töölepingu lõpetamist puudutavale võimalikule vaidlusele antud esmase hinnanguga ning sellisel juhul lahendatakse vaidlus töövaidluskomisjonis või kohtus seaduses ettenähtud korras. Kuid rõhutame siinkohal veel üle, et tänaseks on kõigi töötajatega, kelle suhtes viidi läbi kollektiivne koondamine, menetlus lõpule viidud.

Kõik tulenes seaduse nõuetest

Täiesti ebaõiged ja arusaamatud on artiklis esitatud järeldused, et "teavitusest jääb mulje, et tööandja loodab töötajate teadmatusele töölepingute lõpetamise regulatsioonist" ja kutse näol on tegemist töötajate survestamisega. Vastupidi, Estonian Air leiab, et kutses esitatud viited töölepingu seaduse sätetele ja selgitused poolte õiguste ja kohustuste ning vaidluste lahendamise korra kohta olid vajalikud töötaja eelnevaks informeerimiseks töölepingu lõpetamisel lahendamist vajavatest küsimustest. Need täiendavad selgitused olid suunatud eelkõige sellele, et viia miinimumini poolte vahel töölepingu lõpetamise käigus tekkida võivaid arusaamatusi.

Rõhutame, et tänaseks lõpetatud töölepingute suhtes ei ole ühegi töötaja suhtes lepingut öeldud üles töötajast tuleneval põhjusel. Kogu info töötajatele saadetud teavituses tulenes otseselt seadusest ja pankrotimenetluse nõuetest, mille eesmärk oli kollektiivse koondamise protsessi maksimaalselt kiirendada ja vältida erinevaid tehnilistest detailidest tingitud arusaamatusi või venimist. Seda eesmärgiga, et koondamismenetlus oleks kiiresti lõpetatud ja töötajatel võimalus saada töötukassast kätte koondamishüvitis.