Sisuturundus

Paljud nõuded aeguvad selle aasta lõpuga

08. detsember 2017
Foto:

Õigus nõuda kohustuste täitmist aegub üldjuhul kolm aastat pärast nõude selle sissenõutavaks muutumist. Pärast nõude aegumist võib võlgnik keelduda oma kohustuse täitmisest keelduda, mistõttu eining saa võlausaldaja ei saa oma õigusi enam maksma panna.

Seaduses on aga eriregulatsioon arvetest tulenevaidte nõudeeid puudutav eriregulatsioon, millete osas , mille järgi hakkab algab aegumine arve väljastamise kulgema selle aasta lõpust. Seega aeguvad 2014. aastal väljastatud arvetega seotudst tulenevad nõuded 2017. aasta detsembri lõpus.

Aegumise kulgu on võimalik peatada kohtumenetluse alustamisega, mis võib seisneda nii maksekäsu kiirmenetluse avalduse, hagiavalduse kui ka pankrotiavalduse esitamises. Ettevõtjatel, kelle võlgnikel on käesolevaga veel tasumata 2014. aastal väljastatud arvetest tulenevaid nõudeid, tuleks enne selle aasta lõppu nõuded üle vaadata ning otsustada, kas nõuete osas oleks otstarbekas alustada kohtumenetlust.

Menetlusest lihtsaim ja odavaim on maksekäsu kiirmenetlus, mille algatamiseks tuleb kohtule esitada üksnes avaldus ja tasuda riigilõiv – 3% nõudelt, kuid mitte vähem kui 45 eurot. Tõendeid selles menetluses esitama ei pea, sest see on üles ehitatud põhimõttele, et kui vastaspool vaidleb nõudele vastu, siis menetlus lõpeb või läheb üle hagimenetluseks. Maksekäsu kiirmenetlust on võimalik alustada nõuete puhul, mis ei ületa 6400 eurot.

Olukorras, kus on juba ette teada, et vastaspool võib vaidleb ilmselt nõudele kasvõi osaliselt vastu vaielda, tuleks eelistada hagimenetlust. Esitatavale hagiavaldusele lisatakse nõuet ja väiteid tõendavad tõendid ning tasutakse riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatu järgi. Riigilõivu suurus oleneb nõude summast, olles näiteks 1 000 euro suuruse nõude puhul 175 eurot, 3 000 euro puhul 275 eurot ja 10 000 euro puhul 550 eurot. Riigilõivu ülempiir on 3 400 eurot ja see kohaldub nõuetele, mis ületavad 500 000 eurot.

Kui on teada, et võlgnikul on makseraskused, tuleks kaaluda võlgniku vastu pankrotiavalduse esitamist. Sel juhul on riigilõivu suurus 300 eurot, kuid pankrotimenetluses võivad kaasneda arvestatavad lisakulud ajutise pankrotihalduri kulude ja tasu deposiidi kujul.

Aegumise peatamiseks ja teie õiguste parimaks kaitseks sobiva menetlusviisi aitab valida teid kohtus esindama hakkav advokaat. Kiiresti tegutsedes on võimalik 2014. aastal väljastatud arvetest tulenevad nõuded veel enne nende aegumist kohtusse esitada.

Advokaadibüroo Sirel & Partnerid osutab oma klientidele juriidilise nõustamise teenust kõikides õigusvaldkondades, olles spetsialiseerunud eelkõige eraõiguse valdkonnale ja kohtuvaidlustele.

Rohkem infot Advokaadibüroo Sirel & Partnerid kodulehelt.